Návody k používání, lze stáhnout u jednotlivých výrobků na záložce „POPIS“ vpravo pod tlačítkem

Posouzení shody.

Naše výrobky nemohou ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, dle definice zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění. §1 odstavec 1, písmeno a) „oprávněný zájem“.